Aydınlatma Metni

Hasta
Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Hasta
Aydınlatma Metni

Anasayfa Kurumsal Aydınlatma Metni
Bilgi Almak İçin
Formumuzu Doldurun!

Aydınlatma metnini okudum, onaylıyorum.

Prof. Dr. Alper Çelik
Hakkında
Hasta Aydınlatma Metni
METCER SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

HASTA AYDINLATMA METNİ

  Veri Sorumlusunun Kimliği

Metcer Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi(bundan sonra firma olarak anılacaktır) hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini koruyarak,

 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,

 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
Kimlik Verisi Ad, Soyadı,TC Kimlik Numarası ,pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, Baba Adı , Anne Adı ,Doğum tarihi, doğum yeri, Cinsiyet, Hukuki Temsilcisinin Adı Soyadı,Uyruk, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz
İletişim Verisi Telefon numarası (ev/cep), ikametgah adresi ve e-posta adresi, size ulaşılmadığında haber verilecek kişinin telefon numarası,Hukuki Temsilcisinin Numarası, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kan grubu, medikal geçmiş, check-up sonucu, diyet formu, ameliyat bilgileri, uygulanan tedavi yöntemi, hastalık türü, kullandığı ilaçlar, tıbbi değerler, tahlil sonuçları ,geçirdiğiameliyatlar ve hastalıklar , boy , kilo, reçete bilgileri
Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğrafgüvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz, Ses kaydı
Genetik Veri İnsülin , Kolestrol , Trigliserit , Pankreatif , Böbrek , Göz , Mide , Kalp , Astım ,Amputasyon , ErektilDisf. , Hipertansiyon
Diğer Fiyat Bilgisi , Log Kayıtları, Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.
Muhasebe Bilgileri Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz
  Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, firma içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.
Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 • Firma ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, hastalar, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Firmamız ve/veya Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

 • Firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari güvenliklerinin temini,

 • Kamera görüntülerinin depolanması firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,  3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 29399 sayılı Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,

 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,

 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

 • Firmamız ve firmaya bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,

 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve Firma ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,

 • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,

 • Sunulan tüm hizmetleri sosyal medya hesapları üzerinden reklam ve pazarlanmasının yapılması,

 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

 • Kamu düzeninin ve sağlığının korunması,

 • Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım, medikal malzemelerinin temini gibi sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
Kişisel Verilerinizin Yurtiçindeki 3.kişilerle Paylaşılması

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi II. Bölüm’de yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; bankalar, vakıflar; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere aktarabiliriz.

HAKLARINIZ

KVKK kapsamında“İstisnalar” başlıklı 28. Maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla kanunun 11. Maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Metcer  Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi” ‘NispetiyeMah.Aydın Sok.No:1/1 Etiler / Beşiktaş adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veyainternet sitemizde yayınladığımız “Kişisel Veri Başvuru Formu”nu doldurarak elektronik posta adresimize kvkk@metcer.com.trgönderebilirsiniz.Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Metcertarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
KVKK Gereği Kişisel Veri İşlenmesinde Açık Rıza Aranmayan Haller:
Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerinizin Açık Rıza’nızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Metcer Sağlık Hizmetleri A.Ş’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Metcer Sağlık Hizmetleri’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Metcer Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından Açık Rıza’nız aranmaksızın işlenebilecektir.
İletişim Bilgileri

Metcer  Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
NispetiyeMah.Aydın Sok.No:1/1 Etiler / Beşiktaş
kvkk@metcer.com.tr
Prof. Dr. Alper Çelik
Hakkında