Hasta Hakları

Özel Etiler Hastanesi Hasta Hakları;

Hizmetlerden Yararlanma Hakkı
Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma, hastanemizin sunduğu tanı ve tedavi imkanları ve bu hizmetlere nasıl ulaşılacağı konusunda bilgilenme hakkına sahiptir. Hasta kuruluşumuz ya da kuruluşumuzun anlaşmalı olduğu bir merkezde tanı ya da tedavi sürecindeyken , başka bir kuruluşta işlemlerinin devam etmesini talep edebilir.

Bilgilendirme ve Onay Hakkı
Hastalarımız kendileri veya yasal temsilcileri aracılığı ile önerilen tıbbi girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini, tedavi yaptırmamanın sonucunu ve ilerleyecek süreci içerecek şekilde sağlık durumları konusunda anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir.

Hastalarımızın bilgilendirme ve onayı tıbbı ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, ölüm riski, nekahat ile ilgili problemler, başarı şansı gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme hakkına sahiptir. Hastamız bu hakkı kullandığı taktirde yapılacak işlemlere onay verdiğini kabul etmiş sayılır.

Hastalarımız ağrının doğru değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda bilgi alma hakkına sahiptir. Hastalarımızın ve ailelerinin organ ve diğer dokuları bağışlamayı nasıl seçecekleri konusunda bilgi alma hakları vardır. Hastalarımızın, hastanede yürütülen klinik araştırma ve deneylere nasıl katılabilecekleri konusunda haberdar edilme, katılmayı kabul eden hastalarımızın da nasıl korunacakları konusunda kendilerinin ve ailelerinin bilgi alma hakkı vardır.

Hastalarımız, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan tıbbi kayıtları, doğrudan veya vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir. İlgili mevzuat hükümlerine ve hastalığın mahiyetine göre yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında; hasta, sağlık durumu hakkında kendisine veya ailesine veya yakınlarına bilgi verilmemesini isteyebilir.

Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı
Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu hekim , hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve ünvanlarını bilme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir. Personeli seçme, hekimi değiştirme ve konsültasyon isteme hakları kullanıldığında, mevzuat ile belirlenen ücret farkı, bu hakları kullanan hasta tarafından karşılanır.

Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı
Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir.

Hastanın tedaviyi reddi halinde doğacak olası sonuçlar hekimi tarafından anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır. Hastanın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde kurumumuzla ilişiği kesilir. Daha önce tedaviyi reddeden bir hastanın tekrar başvurması halinde gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkı vardır.

Mahremiyet (Gizlilik) Hakkı
Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır. Hastanemize başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, tıbbi durumu ve kişiye özel tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur. Hastaya ait bu bilgiler hastanın açık izni veya mahkemenin kesin isteği üzerine açıklanabilir.

Saygı Görme Hakkı
Hastalarımız her zaman ve her türlü koşulda kişisel itibarları korunarak saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.

Konsültasyon (İkinci Görüş) İsteme Hakkı
Hastalarımız tanı ve tedavileri konusunda konsültan hekim çağırma hakkına sahiptirler. Konsültan hekim tedavisini önerir ancak hastanın birinci hekimi işleme onay verir.

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı
Hastalarımız dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir. Temin edilebildiği ölçüde, hastanın kendi isteği ile veya agoni halindeki hasta için hastanın kanunen yetkili temsilcisinin, hastanın dini ihtiyaçlarına göre telkin ve dua etmek üzere bir din adamı getirme hakkı vardır.

Güvenlik Hakkı
Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler hastanemizce alınır. Hastalarımız gerek duydukları taktirde hastanemiz tarafından sağlanmakta olan güvenlik dışında, bedelini ödemek koşuluyla, ek koruma isteme hakkında sahiptir. Hastanemizde çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılar (yalnız, bakıma muhtaç, refakatçisi olmayan) için uygun koruma önlemleri alınmıştır.

Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı
Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

Şikayet/Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı
Hastanın şikayetlerinin dikkate alınarak, şikayet mekanizmasının başlatılması , gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması ile sonuçtan haberdar edilmesi hakkı vardır.

Hastalarımızın 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakkı saklı kalmak koşulu ile, hasta haklarına ilişkin şikayetlerini öncelikle hastanemizin konu ile ilgili Hasta Hakları Birimine, idari yetkilisine veya Etik Kurul’a bildirme hakkı vardır.

Hasta, ilgili idari yetkililer tarafından ya da etik kurullarda çözüm bulunmaması ya da şikayeti ile ilgili olarak çözümü kabullenmemesi durumunda, sağlık kuruluşunun bulunduğu yerin en yüksek idari amirine başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Hasta, hukuki hakları için de yargıya başvurma hakkına sahiptir.

Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları
Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir. Hasta tıbbi kayıtlarda aslına uymayan hastalık ve tedavi işlemi ile ilgili verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Tetkik ve Tedavi Bedelleri
Hastalarımız tedavi öncesinde, tedavi hizmet bedellerini öğrenme ve daha sonra aldıkları hizmet karşılığında ödediği bedellerin açık ve detaylı faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.